มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ปฏิทินการศึกษา

 

คำชี้แจง : เนื่องจากภาคเรียนของนักษาที่เข้าเรียน ก่อน ปีการศึกษา 2563  และนักศึกษาที่เข้าเรียน ใน ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป จะทับซ้อนกัน
ดังนั้น จึงให้นักศึกษาตรวจสอบและดำเนินการตามกำหนดการในปฏิทินการศึกษา ตามรหัสนักศึกษาของตนเอง
โดย รหัส 62,61,60......ให้ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาจากตารางด้านซ้ายมือ  สำหรับนักศึกษารหัส 63 เป็นต้นไป 
ให้ตรวจสอบปฏิทินการศึกษาจากตารางด้านขวามือ

ภาคการศึกษาที่ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ก่อน ปีการศึกษา 2563   สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษา ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป
ภาคปกติ ภาคพิเศษ ภาคปกติ ภาคพิเศษ
2/2563       
1/2563  
3/2562 ไม่มีการเรียนการสอน

     

2/2562

     

1/2562

 

 

  

     
3/2561 ไม่มีการเรียนการสอน      
2/2561      
1/2561      
วันที่เผยแพร่ 05 มกราคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin