มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ปฏิทินการศึกษา

ภาคการศึกษาที่ ภาคปกติ ภาคพิเศษ

2/2562

1/2562

 

 

  

3/2561 ไม่มีการเรียนการสอน
2/2561
1/2561
วันที่เผยแพร่ 03 กุมภาพันธ์ 2563
ผู้เผยแพร่