มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ข้อมูลปีการศึกษา 2566- จำนวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และอัตราคงอยู่ (ข้อมูล ณ วันที่ 4 มิถุนายน 2567)

- จำนวนนักศึกษาที่จบการศึกษา ปีการศึกษา 2566 (อัพเดทข้อมูล 1 มิถุนายน 2566 - 31 พฤษภาคม 2567)

- แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

ข้อมูลความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตต่อมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ที่สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2565
เพื่อใช้เป็นข้อมูลตอบประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา 2566
(ค่าเฉลี่ยในภาพรวม)


     - คณะครุศาสตร์
               ป.เอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปร.ด.)
               ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.)
               ป.โท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.)
               ป.โท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (ค.ม.)
               ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ค.ม.)             
               ป.โท สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ (ศศ.ม.)
               ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

     - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์               
               ป.โท สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ (ศศ.ม.)
               ป.โท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (รป.ม.)
               
     - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
               ป.โท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา (วท.ม.)
               ป.โท สาขาวิชาคณิตศาตร์ศึกษา (ค.ม.)
              
     - คณะวิทยาการจัดการ
               ป.เอก สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ด.)
               ป.โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (บธ.ม.)
               
     - คณะสาธารณสุขศาสตร์
               ป.เอก สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
               ป.โท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
วันที่เผยแพร่ 17 พฤษภาคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin