มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รหัสนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2566รหัสนักศึกษาเข้าใหม่ ปี 2566 ตามสาขาวิชา

   

ระดับปริญญาเอก

ระดับปริญญาโท 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต

ภาคปกติ

ภาคปกติ

- ป บัณฑิต รุ่น 10 หมู่ 1

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

- สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์               

- ป บัณฑิต รุ่น 10 หมู่ 2

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา       

- ป บัณฑิต รุ่น 10 หมู่ 3

 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

- ป บัณฑิต รุ่น 10 หมู่ 4

 

- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

- ป บัณฑิต รุ่น 10 หมู่ 5

 

 

- ป บัณฑิต รุ่น 10 หมู่ 6

ภาคพิเศษ

ภาคพิเศษ

 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หมู่ 1

 

สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน

- สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หมู่ 2

 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

- สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์

 

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ

 

- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน 

- สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม

 

 

- สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 

 

สาขาวิชาภาษาไทย

 

 

- สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา

 

 

- หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

 

 

- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หมู่ 1

 

 

- สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หมู่ 2

 

                                                      

วันที่เผยแพร่ 12 กรกฎาคม 2566
ผู้เผยแพร่ admin