มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ประกาศให้นักศึกษามาติดต่อรับเช็คและสำเนาคู่ฉบับทุนสนับสนุนงานวิจัย 1/2561

สำคัญโปรดอ่าน
โดยให้นักศึกษาที่มีรายชื่อ ทั้งประเภทรับ เ ช็ ค และ โ อ น เ งิ น เข้า บ/ช ให้มาติดต่อรับ สำเนาสัญญาคู่ฉบับโดยนำบัตรประจำตัวมาแสดง ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8 (ห้องการเงิน)

ติดต่อรับเช็คได้ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เป็นต้นไป
นางจิราภรณ์ กุลพิมล
นางสาววัชราพร แพงโสภา
นายโอภาส ขำมะลัง
นางสาวฉัตรสุรางค์ กองภา
นางสาวกัญญารัตน์ แก่นนอก


โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562
นางนิลุบล วิโรจน์ผดุงพงศ์
นางสาวรดารัตน์ ยุมิมัย
นางศิริเพ็ญ วารีวนิช
นางสาวปิยรัฐ เหล่าอุด
นางสาวชโลธร เทศสา


 

วันที่เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2562
ผู้เผยแพร่ admin