มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2563ตรวจสอบรายชื่อผลพิจารณาการให้ทุนสนับสนุนการวิจัย 1/2563 และดาวน์โหลดแบบฟอร์มสัญญาทุน คลิกที่นี่

ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับพิจารณาให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ทำสัญญาการรับทุนสนับสนุนการวิจัยที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  ถึง วันที่ 14 มีนาคม 2564  หากพ้นกำหนดนี้ ให้ถือว่านักศึกษาสละสิทธิ์ในการรับทุนสนับสนุนการวิจัย
วันที่เผยแพร่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้เผยแพร่ admin