มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ เพียงอย่างเดียว ในภาคการศึกษาที่ 2/2565ประชาสัมพันธ์
-การพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ เพียงอย่างเดียว ในภาคการศึกษาที่ 2/2565
นักศึกษาสามารถเข้าระบบบริการการศึกษา เพื่อพิมพ์และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ได้ตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน - 28 พฤษภาคม 2566

-เปลี่ยนแปลงปฏิทินการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2565 (ยกเว้น ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 9) เนื่องจากหยุดสัปดาห์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ดาวน์โหลดปฏิทินการศึกษาได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย คลิกที่นี่

วันที่เผยแพร่ 19 เมษายน 2566
ผู้เผยแพร่ admin