มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตารางสอบนักศึกษาที่เข้าศึกษา ก่อน ปีการศึกษา 2563


ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563

หมายเหตุ นักศึกษารหัส 62,61

ป.บัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต

ภาคพิเศษ - สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 6 


ปริญญาโท

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา จัดสอบนอกตารางให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ภาคพิเศษ - ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จัดสอบนอกตารางให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.)

ภาคพิเศษ - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ จัดสอบนอกตารางให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.)
ภาคพิเศษ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา จัดสอบนอกตารางให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน
ภาคพิเศษ - วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
ภาคพิเศษ - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดสอบนอกตารางให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
ภาคพิเศษ - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จัดสอบนอกตารางให้นักศึกษาติดต่ออาจารย์ผู้สอน

 

วันที่เผยแพร่ 01 พฤศจิกายน 2563