มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2563

>> ดาวน์โหลดกำหนดการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต <<
>> แนวปฏิบัติการซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร <<
>> ดาวน์โหลดแบบฟอร์มให้เช่า จำหน่ายชุดครุยวิทฐานะ ชุดสูทสากล และบริการรถโดยสารปรับอากาศ <<
>> การแต่งกายของมหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต <<
>> ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560 <<

ให้มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร วันที่ 15 ตุลาคม 2563
==ระบบยืนยันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร (ยืนยันภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.)==

ให้มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต แสดงความจำนงเข้าร่วมรับช่อดอกไม้และถ่ายภาพหมู่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา วันที่ 11 ตุลาคม 2563
==แบบฟอร์มแสดงความจำนงเข้าร่วมรับช่อดอกไม้ คลิกที่นี่ (ยืนยันภายในวันที่ 7 ตุลาคม 2563)==

การจองภาพถ่าย (เป็นภาพถ่ายวันซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
ชำระค่าสั่งจองภาพถ่าย ในวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 ณ งานทรัพย์สินและรายได้ อาคารศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทับแก้ว ชั้น 1 เวลา 09.00-16.00 น.

รายละเอียดการสั่งจอง
1. 
รายการลำดับที่ 8 ภาพเดี่ยว (เป็นลำดับที่ภาพในใบเสร็จ) พร้อมกรอบทองมหาวิทยาลัย ขนาด 12*15 กรอบละ 750 บาท
2. รายการลำดับที่ 12 ภาพหมู่สี (เป็นลำดับที่ภาพในใบเสร็จ) พร้อมกรอบทองมหาวิทยาลัย ขนาด 10*20 กรอบละ 800 บาท

วันที่เผยแพร่ 20 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin