มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 (รอบ 3)ดาวน์โหลด ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์แบบออนไลน์ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 (รอบ 3)

- แจ้งเพื่อทราบ ผู้สมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาดังต่อไปนี้
ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ มหาวิทยาลัยจะทำการคืนเงินค่าสมัครเรียนให้ท่านเป็นลำดับต่อไป
วันที่เผยแพร่ 03 สิงหาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin