มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

สาขาวิชาชีพครู  ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

>> ดาวน์โหลดประกาศผลการสอบคัดเลือก คลิกที่นี่ <<

ให้ผู้สอบผ่านการสอบคัดเลือกตามประกาศ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบรายงานตัวเข้าศึกษา 

กรอกข้อมูลส่วนตัวของตนเองพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานตามที่ระบุในประกาศให้ครบถ้วน

ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.บัณฑิต ภาคพิเศษ (ห้ามแก้ไขหัวข้อข้อความในแบบฟอร์ม) 

      

 

วันที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin