มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต Master of Accountancyหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต Master of Accountancy
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท รุ่นแรก ปีการศึกษา 2565
รับสมัครผ่านระบบออนไลน์
หลักสูตร 2 ปีการศึกษา  (ภาคปกติ เรียน 4 ภาคการศึกษา  ภาคพิเศษ เรียน 6 ภาคการศึกษา)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร รศ.เบญจมาศ อภิสิทธิ์ภิญโญ โทร 086-8789234

กำหนดการรับสมัครเรียน บัณฑิตวิทยาลัยจะประชาสัมพันธ์ให้ทราบอีกครั้ง
วันที่เผยแพร่ 17 พฤศจิกายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin