มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565👉 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ปีการศึกษา 2565

👉 ประกาศรับสมัครสอบภาษาอังกฤษ สำหรับผู้สมัครเรียนระดับปริญญาเอก
👉อ่านรายละเอียดหลักสูตรปริญญาโท เพิ่มเติม
👉อ่านรายละเอียดหลักสูตรปริญญาเอก เพิ่มเติม
👉ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร
👉 เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

👉 ดาวน์โหลด คู่มือการสมัครเรียน
👉 ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 (ป.บัณฑิต)
 
👉อ่านรายละเอียดหลักสูตรและค่าธรรมเนียมการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต เพิ่มเติม​​​​
👉 เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

👉 ดาวน์โหลด คู่มือการสมัครเรียน
👉 ดาวน์โหลดหนังสือรับรองการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
(สำหรับ ป.บัณฑิต ผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เท่านั้น การส่งเอกสารบัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งช่องทางการส่งและระยะเวลาการส่งให้ทราบอีกครั้ง)
👉 เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


ขั้นตอนการสมัครเรียน
การสมัครเรียน บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครผ่านเว็บไซต์เท่านั้น โดยผู้สมัครจะต้องดำเนินการ ดังนี้

1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ในสาขาวิชาที่ต้องการสมัครเรียน ได้จากประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

2. สมัครเรียน ได้ที่เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 10 พฤษภาคม 2565 โดยกรอกใบสมัครออนไลน์ให้ถูกต้องและครบถ้วน

3. การชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก สาขาวิชาละ 700 บาท หลังจากผู้สมัครยืนยันการสมัครเรียนเรียบร้อย ระบบจะแจ้งรหัสประจำตัวผู้สมัครและรหัสผ่าน เพื่อเข้าระบบสำหรับการพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก ตรวจสอบข้อมูลการสมัครเรียน ตรวจสอบข้อมูลการชำระเงิน และดำเนินการรายงานตัวเข้าศึกษา
การชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก สามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกในระบบ ไปชำระเงินผ่าน เคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา ได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 11 พฤษภาคม 2565

4. กรณีผู้สมัคร ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกแล้ว และประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชาสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ ทั้งนี้ต้องเริ่มดำเนินการตามข้อ 1-3 ใหม่

5. กรณีผู้สมัคร ยังไม่ดำเนินการชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก และประสงค์จะเปลี่ยนสาขาวิชาสมัครสอบคัดเลือก สามารถสมัครได้ ทั้งนี้ต้องเริ่มดำเนินการตามข้อ 1-2 ใหม่ และเข้าระบบพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกด้วยรหัสประจำตัวที่สมัครใหม่

**หมายเหตุ
1. หากผู้สมัครไม่ได้เข้าทดสอบด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม บัณฑิตวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก ยกเว้น มหาวิทยาลัยไม่สามารถเปิดทำการเรียนการสอนได้ เนื่องจากจำนวนผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์ตามมติที่ประชุม
2. ค่าสมัครสอบคัดเลือก ไม่รวมค่าธรรมเนียมของเคาน์เตอร์เซอร์วิส

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 / Registration Timeline
กำหนดการ / Schedul ภาคปกติ / Regular ภาคพิเศษ / Special
การรับสมัคร
Applications dates
1 กุมภาพันธ์ – 10 พฤษภาคม 2565
1 February – 10 May 2022
1 กุมภาพันธ์ – 10 พฤษภาคม 2565
1 February – 10 May 2022
การชำระเงินค่าสมัครเรียน
Application fee payment
1 กุมภาพันธ์ – 11 พฤษภาคม 2565
1 February – 11 May 2022
1 กุมภาพันธ์ – 11 พฤษภาคม 2565
1 February – 11 May 2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
List of applicants announcement
20 พฤษภาคม 2565
20 May 2022
20 พฤษภาคม 2565
20 May 2022
สอบคัดเลือกเข้าศึกษาออนไลน์ (สอบข้อเขียนหรือสอบสัมภาษณ์)
Placement test , Interview
28 พฤษภาคม 2565
28 May 2022
28 พฤษภาคม 2565
28 May 2022
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
Placement test results
10 มิถุนายน 2565
10 June 2022
10 มิถุนายน 2565
10 June 2022
เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2565
Semester open
18 กรกฎาคม 2565
18 July 2022
บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง
Notice later.

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง
Note : Schedule is subject to change as appropriate.

 

 
วันที่เผยแพร่ 27 มกราคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin