มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการปฐมนิเทศแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live เพจ gradschoolnrruดาวน์โหลดกำหนดการปฐมนิเทศออนไลน์

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแจ้งนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เรื่องการปฐมนิเทศนิเทศนักศึกษาใหม่ วันที่ 26 ธันวาคม 2563
จากเดิมกำหนดการปฐมนิเทศ ณ หอประชุมมอนุสรณ์ 70 ปี
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปฐมนิเทศเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live เพจ Graduate School NRRU 

 

กำหนดการปฐมนิเทศ ผ่านระบบออนไลน์
9.00-9.30 น.  กล่าวต้อนรับ โดย อธิการบดี
9.30-10.00 น.  แนะนำการจัดการเรียนการสอน
10.00-10.30 น.  แนะนำการลงทะเบียนเรียนผ่านระบบออนไลน์
10.30-12.00 น.  แนะนำการเตรียมความพร้อมในการเรียนและกิจกรรมของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

-นักศึกษาไม่ต้องเดินทางมาปฐมนิเทศที่มหาวิทยาลัย
-สามารถรับฟังการปฐมนิเทศผ่านเพจเฟซบุค ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ได้ในวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
-การส่งใบรายงานตัว บัณฑิตวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง


สอบถามรายละเอียดและข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่บัณฑิตวิทยาลัย 
โทร 044-272827, 064-2138688

วันที่เผยแพร่ 23 ธันวาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin