มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (รอบแรก) ประจำปีการศึกษา 2564
1. ผู้มีรายชื่อตามประกาศ ให้ดำเนินการรายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 9-16 มิถุนายน 2564 
ทางเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คลิกที่นี่
2. นักศึกษาระดับปริญญาโท ทุกสาขาวิชา (ยกเว้นสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ) ที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้วให้เข้ารับการทดสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษ  ในวันที่ 29 สิงหาคม  2564  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป โดยเป็นการทดสอบแบบออนไลน์ (E-Testing) (รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)
3. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกระดับที่รายงานตัวเรียบร้อยแล้วให้เข้ารับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2564  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

เอกสารการรายงานตัวในระบบ ที่ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวต้องเตรียมและสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF มีดังนี้

1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1 ฉบับ
2  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
4  ใบรายงานผลการศึกษา (ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา) 1 ฉบับ
5  สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ (หากผู้รายงานตัวยังไม่ได้รับปริญญาบัตรให้ใช้ใบรับรองคุณวุฒิแทน)
6  ผลการสอบภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก) 1 ฉบับ

 
 
 
วันที่เผยแพร่ 04 มิถุนายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin