มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566
== ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2566 ==

1 ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ที่มีเครื่องหมาย * หลังชื่อ-สกุล ให้สำเนาใบรายงานผลการศึกษาระดับปริญญาตรีและนำมาแสดงกับกรรมการสอบสัมภาษณ์ในวันสอบสัมภาษณ์ เนื่องจากเอกสารในระบบไม่ชัดเจน/ไม่เรียบร้อย/ยังไม่ระบุวันที่สำเร็จการศึกษา
2 หากผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ไม่ได้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดก็ตามถือว่าขาดสอบ
3 แต่งกายด้วยชุดสุภาพ


วันที่เผยแพร่ 02 มิถุนายน 2566
ผู้เผยแพร่ admin