มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ตรวจสอบรายชื่อนักศีกษาที่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน ตามมาตรการให้การช่วยเหลือนักศึกษาลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 63 ที่ชำระเงินค่าลงทะเบียนภาคการศึกษาที่ 2/2563 เรียบร้อยแล้ว
-นักศึกษาภาคปกติ ชำระเงินก่อนวันที่ 13 มกราคม 2564
-นักศึกษาภาคพิเศษ ชำระเงินก่อนวันที่ 12 มกราคม 2564

>ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษา ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามมาตรการให้การช่วยเหลือนักศึกษาลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563 ได้ที่เว็บไซต์กองคลัง คลิกที่นี่ ==> เว็บไซต์กองคลัง
>ให้นักศึกษาเข้าระบบกรอกข้อมูลเพื่อยืนยันการขอรับเงินส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาคืนผ่านเว็บไซต์ คลิกที่นี่ ==> เว็บไซต์กรอกข้อมูล
กรอกข้อมูล ระหว่างวันที่ 20 มกราคม - 20 กุมภาพันธ์ 2564
==ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านการเข้าระบบเป็นข้อมูลเดียวกันกับการเข้าระบบบริการการศึกษา==
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่กองคลัง หมายเลขโทรศัพท์ 0-4400-9009 ต่อ 1570

หมายเหตุ : นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2563 ให้เข้าระบบบริการการศึกษาเพื่อพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนใหม่ #ซึ่งจะแสดงยอดเงินที่ปรับลดค่าลงทะเบียนแล้ว

วันที่เผยแพร่ 20 มกราคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin