มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ป.บัณฑิต รุ่น 5 ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรนักศึกษา ป.บัณฑิต รุ่น 5

ติดต่อรับใบประกาศนียบัตร ได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 9 ชั้น 1

ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

ติดต่อรับเอกสารได้ทุกวัน ช่วงเวลา 9.00-16.00 น.  ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย

หลักฐานการขอรับเอกสาร

1 บัตรนักศึกษาหรือบัตรประชาชน

2 กรณีให้ผู้อื่นรับแทน ให้ทำหนังสือมอบฉันทะและแนบสำเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาและสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับแทน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

หมายเหตุ เฉพาะนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา วันที่ 3 มี.ค. - 2 มิ.ย. 2563 เท่านั้น

วันที่เผยแพร่ 15 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin