มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564

👉ดาวน์โหลดประกาศรับสมัคร ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คลิกที่นี่
👉เว็บไซต์รับสมัคร คลิกที่นี่


🔸เปิดรับสมัคร
สอบคัดเลือกผ่านเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 10-30 มิถุนายน 2564
🔸ชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือก ระหว่างวันที่ 10 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564 
🔸ค่าสมัครสอบคัดเลือก 700 บาท (ไม่รวมค่าบริการเคาน์เตอร์ที่ใช้บริการ)
🔸โดยสามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครสอบคัดเลือกในระบบ ไปชำระผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบคัดเลือก
1. เป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาที่สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองคุณวุฒิ โดยต้องได้รับการอนุมัติการสำเร็จการศึกษาก่อนเข้าเรียนหลักสูตรนี้
2. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
3. ผู้สมัครสอบ  มีร่างกายแข็งแรง  ไม่เป็นโรคต่อไปนี้ คือ  โรคเรื้อน  วัณโรคในระยะอันตราย  โรคเท้าช้างในระยะปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม ติดยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง และโรคพิษสุราเรื้อรัง
4. ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้าศึกษาต่อ หรือสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

หลักฐานการสมัคร ให้สแกนเป็นไฟล์ PDF เพื่อแนบในระบบ
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  1  ฉบับ
2. สําเนารายงานผลการศึกษา (Transcript) ที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี   จํานวน  1  ชุด
3. สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ  จำนวน  1  ฉบับ
4. สําเนาหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล   จํานวน  1  ชุด

 
วันที่เผยแพร่ 08 มิถุนายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin