มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศงดรับสาขาวิชาที่มีจํานวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนดระดับบัณฑิตศึกษาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง งดรับสาขาวิชาที่มีจำนวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคพิเศษ
_______________________________
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ภาคพิเศษ นั้น
ในการนี้ มีหลักสูตร/สาขาวิชาที่จำนวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
จึงประกาศงดรับสาขาวิชาที่มีจำนวนผู้สมัครไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดระดับบัณฑิตศึกษา ดังต่อไปนี้
๑. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ
๒. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคพิเศษ
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบในสาขาวิชาดังกล่าวข้างต้น ติดต่อที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อรับเงินค่าสมัครคืน จำนวน ๗๐๐ บาท ระหว่างวันที่ ๒๘-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่

วันที่เผยแพร่ 21 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin