มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 

หมายเหตุ
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ลำดับที่ 1-180 หากไม่ดำเนินการดังนี้ ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าศึกษา
1. ไม่บันทึกข้อมูลการรายงานตัว แนบเอกสาร หลักฐานรายงานตัวไม่ครบถ้วน ระหว่างวันที่ 27-29 มิถุนายน 2565  (รับรายงานตัวเข้าศึกษาผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น)
2. ไม่แก้ไขข้อมูลการรายงานตัว หรือแก้ไขเอกสารหลักฐานการรายงานตัว ตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานการรายงานตัวแจ้งในระบบรายงานตัว ระหว่างวันที่ 1-2 กรกฎาคม 2565
3. ไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมการรายงานตัว  ระหว่างวันที่ 1-5 กรกฎาคม 2565
- ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคการศึกษาที่ 1/2565  จำนวน 15,000 บาท
- ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตใหม่ จำนวน 2,000 บาท  (ชำระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว)
- ค่าประกันของเสียหาย จำนวน 1,000 บาท (ชำระเพียงครั้งเดียวในวันรายงานตัว)


**มหาวิทยาลัยจะเรียกผู้สอบได้อันดับสำรองเรียงตามลำดับ เพื่อทดแทนผู้สอบคัดเลือกได้ โดยขอให้ผู้ได้รับการคัดเลือกลำดับสำรองติดตามประกาศของมหาวิทยาลัย ได้ที่
เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
Facebook fanpage : Graduate School NRRU
วันที่เผยแพร่ 23 มิถุนายน 2565
ผู้เผยแพร่ admin