มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บัณฑิตวิทยาลัย งดให้บริการ ณ สำนักงาน ตั้งแต่วันนี้ - 19 กันยายน 2564
บัณฑิตวิทยาลัยขอแจ้งช่องทางการให้บริการออนไลน์

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 18) ประกาศปิดพื้นที่มหาวิทยาลัยและให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (WFH)

ถึงวันที่ 19 กันยายน 2564

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแจ้งช่องทางการให้บริการผ่านระบบออนไลน์
สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางออนไลน์ ดังนี้

Facebook Fanpage บัณฑิตวิทยาลัย Graduate School NRRU
e-mail บัณฑิตวิทยาลัย : gradnrru@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ โดยสามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัย) 
ในช่วงเวลา 9.00-15.00 น. : 064-2138688

การส่งเอกสาร ส่งเล่มตรวจรูปแบบภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ์
สามารถส่งที่กล่องรับพัสดุของบัณฑิตวิทยาลัย บริเวณชั้น 1 อาคาร 9
หรือส่งไปรษณีย์ มาที่
ผู้รับ ชลดา พ้นภัย (
ส่งเล่มตรวจรูปแบบภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ์)
สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 9 ชั้น 8 เลขที่ 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 064-2138688


สอบถามเกี่ยวกับการแก้ไขรูปเล่มวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ สามาถเพิ่มเพื่อนเฟซบุคชื่อ ผู้ตรวจรูปแบบ วิทยานิพนธ์

การส่งเอกสารหรือยื่นคำร้องต่างๆ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถส่งเอกสารมาทางออนไลน์ได้
#โดยสแกนเอกสารเป็นไฟล์PDF ที่ชัดเจน จากนั้นส่งมาทางข้อความเพจบัณฑิตวิทยาลัย Graduate School NRRU
หรือส่งมาทาง e-mail บัณฑิตวิทยาลัย gradnrru@gmail.com

แบบฟอร์มต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เมนูแบบฟอร์ม 

สอบถามเกี่ยวกับการส่งงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชพฤกษ์
e-mail : ratchaphruekjournal@gmail.com
เว็บไซต์วารสารราชพฤกษ์ 

การขอรหัสเข้าระบบอักขราวิสุทธิ์
ให้นักศึกษาแจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา มายังข้อความเพจบัณฑิตวิทยาลัย Graduate School NRRU
วันที่เผยแพร่ 01 สิงหาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin