มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
ปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 18 ตุลาคม 2563
สมัครผ่านเว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เท่านั้น) คลิกที่นี่
ชำระเงินค่าสมัครเรียนได้ที่ 7-eleven ทุกสาขา ตั้งแต่วันนี้ - 19 ตุลาคม 2563

>> อ่านรายละเอียดคุณสมบัติการสมัคร ป.บัณฑิต <<
>> อ่านรายละเอียดคุณสมบัติการสมัคร ป.โท ป.เอก <<
>> การสมัครอบรมและทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับผู้สมัครเรียน ป.เอก ที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษ ตามที่ประกาศระบุ <<

วันที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin