มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แจ้งรหัสนักศึกษาและหมู่เรียน นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าเรียนภาคการศึกษาที่ 2/2563นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563
เข้าร่วมการปฐมนิเทศเป็นรูปแบบออนไลน์ ผ่าน Facebook Live เพจ Graduate School NRRU 

วันเสาร์ ที่ 26 ธันวาคม 2563  เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป

== ตรวจสอบรหัสนักศึกษา และหมู่เรียน นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก คลิกที่นี่ ==
== ตรวจสอบรหัสนักศึกษา และหมู่เรียน นักศึกษา ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู คลิกที่นี่ ==

 

วันที่เผยแพร่ 25 ธันวาคม 2563
ผู้เผยแพร่ admin