มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาการศึกษาสรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาการศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตามคำสั่งบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0412/2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จำนวน 14 คน
คำสั่งบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0575/2563 ลงวันที่ 1 กันยายน 2563 จำนวน 20 คน
และคำสั่งบัณฑิตวิทยาลัยที่ 0600/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 จำนวน 2 คน

ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร สรุปรายชื่อผู้ที่ได้รับการอนุมัติให้ขยายเวลาการศึกษา

1. 57H0101101 นางกัณฑิมา น้อยวงษ์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
2. 57H0101105 นางสิตา ฟูตระกูล หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
3. 57H0101113 นายพงษ์พิพัฒน์ ชุ่มสีดา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
4. 57H0103101 นางสาวปรียาภรณ์ ศิริวงศ์โยธิน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
5. 57H0103104 นางสำราญ ตั้งศรีทอง หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
6. 57H0103109 นายเอกธนวัฒน์ รัตนะปัญญานันท์ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
7. 57H0103110 นางสาวปิยะธิดา ช่างประเสริฐ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
8. 57H0203104 นายเจษฎา พรหมมา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
9. 57H0203105 นายต้อง พันธ์งาม หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
10. 57H0203106 นายธีมา ไชยบุตร หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
11. 57H0203107 นายนพดล การดี หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
12. 58D0102104 นางสาวสายทิพย์ พัทธจารี หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
13. 58D0102106 นายจิรศักดิ์ จิรสาโรช หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
14. 58D0102108 นายคงฤทธิ์ ชูฟัก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
15. 58D0107101 นางสาวดวงมณี บุญขาว หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
16. 58D0107102 นางสาวธนัญญา สูบโคกสูง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
17. 58D0107103 นางสาวพรพิมล ถาวรเสถียร หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
18. 58D0107104 นางสาวไพลิน กึนพันธ์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
19. 58D0107107 นางสุมาลี ปรางค์นอก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
20. 58D0107108 นางไสว ชุ่มใจ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
21. 58D0107114 นางลำเทียน อรรคชาติ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
22. 58D0103120 นางสาวอมร เต็งกลาง หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
23. 58D0205108 นายศราวุฒิ ผาละศรี หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
24. 58D0205111 นางนิรดา เหลืองศิริเจริญ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
25. 58D0801106 นางนิระมล ศักดิ์ศิริ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
26. 58D0801108 นางสาวปิยวรรณ รัตนศรีสมบัติ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
27. 58D0801109 นางสาวเพ็ญนภา ภู่เกิดชายทะเล หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
28. 58D0801111 นางสาวเมธ์วดี อิทธิกุล หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
29. 58D0901103 นางสาวพัชรา วิวาโค หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
30. 58D0901106 นายจิตรกรณ์ ไชยสีหา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
31. 58D0601108 นางสาวสุภาพร ทิพย์กระโทก หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
32. 58D0601114 นายวรวัฒน์ เครือคำ หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
33. 58D0601115 นายสนอง อรุณศรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
34. 60B0101124 นายชนะศักดิ์ ปลั่งกลาง หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
35. 60B0101404 นางสาวโชติกา เกี้ยวสูงเนิน หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู
36. 60B0101622 นางสาวอมรรัตน์ รากผักแว่น หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู

วันที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin