มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เข้าระบบบริการการศึกษาเพื่อพิมพ์ใบชำระเงินและดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 ธันวาคม 2564
ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบพิมพ์ใบชำระเงินค่าลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 1/2564
สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ลงทะเบียนภาคนิพนธ์หรือวิทยานิพนธ์ เพียงอย่างเดียวในภาคการศึกษานี้
สามารถเข้าระบบบริการการศึกษา พิมพ์ใบชำระเงินและดำเนินการชำระเงินค่าลงทะเบียน ได้ตั้งแต่วันนี้ - 29 ธันวาคม 2564
เข้าระบบบริการการศึกษา คลิกที่นี่

หมายเหตุ
นักศึกษาที่ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ตามระยะเวลาที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนกำหนดจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 50%
นักศึกษาที่ไม่ได้ดำเนินการจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา 20%

วันที่เผยแพร่ 07 ธันวาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin