มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การส่งใบรายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าเรียนเทอมแรก ในภาคการศึกษา ที่ 2/2563
👉สามารถส่งใบรายงานตัว ได้ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8
👉ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
👉เข้าระบบพิมพ์ใบรายงานตัว #ฉบับภาษาไทยเท่านั้น คลิกที่นี่
วันที่เผยแพร่ 05 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้เผยแพร่ admin