มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ วันที่ 13-31 พฤษภาคม 2565การประเมินอาจารย์ผู้สอนออนไลน์ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษาเข้าระบบเพื่อประเมินอาจารย์  ได้ระหว่างวันที่ 13-31 พฤษภาคม 2565
นักศึกษาภาคปกติ สามารถประเมินผู้สอนฯ ได้ เทอมต่อไปนี้ คือ 1/2564 , 2/2564
นักศึกษาภาคพิเศษ สามารถประเมินผู้สอนฯ ได้ เทอมต่อไปนี้ คือ 3/2563 , 1/2564

👉 ระบบประเมินอาจารย์ คลิกที่นี่

หมายเหตุ หากไม่ได้ประเมินอาจารย์ผู้สอนตามระยะเวลาที่กำหนด ให้รอการเปิดระบบในรอบต่อไป
รหัสการเข้าระบบเดียวกันกับการเข้าระบบบริการการศึกษา
วันที่เผยแพร่ 12 พฤษภาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin