มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563== ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก  คลิกที่นี่ ==

== รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น เว็บไซต์รายงานตัวออนไลน์ คลิกที่นี่ ==

ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการ ดังนี้
1. กรอกข้อมูลและอัพโหลดเอกสารรายงานตัวทางเว็บไซต์ วันที่ 15-17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563
เอกสารการรายงานตัวให้สแกนเป็นไฟล์ PDF เท่านั้น เพื่ออัพโหลดในระบบรายงานตัว
1.1  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
1.2  สำเนาทะเบียนบ้าน
1.3  สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
1.4  ใบรายงานผลการศึกษา (สำเร็จการศึกษา)
1.5  สำเนาใบปริญญาบัตร หรือสำเนาใบรับรองคุณวุฒิ
1.6  ผลการสอบภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก)

หากผู้รายงานตัวระดับปริญญาโท ปริญญาเอก มีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารรายงานตัวให้ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 หมายเลขโทรศัพท์ 044-272827, 064-2138688

2. ตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการรายงานตัวในระบบ วันที่ 19-22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563
3. ชำระเงินการรายงานตัว วันที่ 23-26 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  ชำระเงินได้ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา

*โปรดอ่านรายละเอียดในประกาศให้ครบถ้วน
**หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ถือว่าสละสิทธิ์การรายงานตัว

วันที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin