มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

บัณฑิตวิทยาลัย งดให้บริการ วันที่ 22-24 ตุลาคม 2564
บัณฑิตวิทยาลัย งดให้บริการวันที่ 22-24 ตุลาคม 2564
เนื่องจากหยุดวันปิยมหาราช และหยุดชดเชยวันปิยมหาราช
วันที่เผยแพร่ 20 ตุลาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin