มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แจ้งเปลี่ยนห้องเรียนนักศึกษารหัส 63
แจ้งเปลี่ยนห้องเรียนนักศึกษารหัส 63 สาขาวิชาดังต่อไปนี้
ให้นักศึกษาย้ายไปเรียนห้องใหม่ ตั้งแต่วันที่ 19 กันยายน 2563 เป็นต้นไป
หมายเหตุ : วันที่ 12-13 กันยายน 2563 เรียนห้องเดิมตามปกติ

ป.เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุ่น 7  ย้ายจากห้องบรรยาย 1  ไปเรียนห้องบรรยาย 2
ป.เอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่น 5  ย้ายจากห้อง 9.11.12  ไปเรียนห้องบรรยาย 1 ชั้น 7
ป.โท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุ่น 13  ย้ายจากห้อง 9.10.05-06  ไปเรียนห้อง 9.09.11
ป.โท สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ รุ่น 4  ย้ายจากห้อง 9.11.05-06  ไปเรียนห้อง 9.09.10
ป.โท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ รุ่น 9  ย้ายจากห้อง 9.11.07-08  ไปเรียนห้อง 9.10.10
ป.โท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รุ่น 19  ย้ายจากห้อง 9.10.07-08  ไปเรียนห้อง 9.10.12

วันที่เผยแพร่ 16 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin