มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สมัครเรียนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564สมัครเรียนต่อ ป.โท ป.เอก ปีการศึกษา 2564 สมัครผ่านระบบออนไลน์ คลิกที่นี่ได้ที่นี่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ตั้งแต่วันนี้ - 14 พฤษภาคม 2564

🔸รับสมัครเรียนผ่านเว็บไซต์ ไม่ต้องเดินทางมาสมัครที่มหาวิทยาลัย
🔸ชำระค่าสมัครได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือ ธ.กรุงศรีอยุธยา ทุกสาขา
🔸ชำระเงินค่าสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2564

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาโท (หลักสูตร 2 ปีการศึกษา)
🔹สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ยื่นขอใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารได้ตามเงื่อนไขที่คุรุสภากำหนด)
🔹สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
🔹สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
🔹สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
🔹สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา
🔹สาขาวิชาภาษาไทย
🔹สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
🔹สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
🔹สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
🔹สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
🔹สาขาวิชาระบบสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล
🔹สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
🔹สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
🔹สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร ระดับปริญญาเอก (หลักสูตร 3 ปีการศึกษา)
🔹สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
🔹สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
🔹สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
🔹สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน
🔹สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต
🔹สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเรียนได้จากประกาศรับสมัคร เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 
วันที่เผยแพร่ 22 เมษายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin