มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 

ดาวน์โหลดประกาศ คลิกที่นี่

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในภาวะฉุกเฉิน
กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่

 

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) ขยายวงกว้างขึ้นในประเทศไทยและมีจานวนผู้ติดเชื้อสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางตรงและทางอ้อม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อนักศึกษาและผู้ปกครอง จึงกาหนดให้มีมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง ให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)) ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ อาศัยอานาจตามความในข้อ ๑๔ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ และข้อ ๑๖ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ว่าด้วย การรับจ่ายเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยจึงออกประกาศดังต่อไปนี้


ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่”


ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป


ข้อ ๓ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับกับ
๓.๑ นักศึกษาระดับปริญญาตรี
๓.๑.๑ ภาคปกติ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๒ และ ๑/๒๕๖๓
๓.๑.๒ ภาค กศ.ปช. ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ และ ๓/๒๕๖๒
๓.๒ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ และ ๓/๒๕๖๒
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๓


ข้อ ๔ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าปรับจากการชาระค่าบารุงการศึกษาช้ากว่ากาหนด ทั้งในกรณีชาระงวดเดียว หรือแบ่งชาระเป็นสองงวด
(๒) ค่ายืนยันการลงทะเบียนช้ากว่ากาหนด
(๓) ค่ารักษาสภาพนักศึกษา หรือค่าบารุงการศึกษา ภาค กศ.ปช. ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๒ เฉพาะกรณีผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา และผู้สอนไม่สามารถประเมินผลการศึกษารายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ได้

(๔) ค่ารักษาสภาพนักศึกษา หรือค่าบารุงการศึกษา ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๓ เฉพาะกรณีผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษา และผู้สอนไม่สามารถประเมินผลการศึกษารายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ ได้
 

ข้อ ๕ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บเป็นรายครั้ง ดังต่อไปนี้
(๑) ค่าปรับจากการชาระค่าบารุงการศึกษาช้ากว่ากาหนด ทั้งในกรณีชาระงวดเดียว หรือแบ่งชาระเป็นสองงวด
(๒) ค่ารักษาสภาพนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕๖๒ เฉพาะกรณีผู้ที่คาดว่าจะสาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒ และได้รับความเห็นชอบจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย


ข้อ ๖ สาหรับนักศึกษาตามข้อ ๓ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ และทาให้ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มาติดต่อสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เพื่อยื่นขออนุมัติขยายระยะเวลาการชาระค่าบารุงการศึกษาจากอธิการบดี เป็นรายภาคการศึกษา


ข้อ ๗ ให้อธิการบดีเป็นผู้รักษาการตามประกาศฉบับนี้ และมีอานาจออกคาสั่ง หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้
ในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้มีอานาจตีความและวินิจฉัย โดยให้ถือเป็นที่สุด


ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

วันที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin