มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การติดต่อขอรับใบประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 8ให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 8 
ติดต่อรับใบประกาศนียบัตรได้ที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  อาคาร 31 ชั้น 2 


สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกมารับด้วยตนเอง สามารถขอรับบริการจัดส่งใบประกาศนียบัตรผ่านบริการขนส่งได้ ตามรายละเอียดดังลิ้งค์ที่แนบมานี้
รายละเอียดการขอรับบริการจัดส่งใบประกาศนียบัตรผ่านบริการขนส่ง
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับบริการจัดส่งฯ กรุณาติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   (Facebook: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน) 

วันที่เผยแพร่ 22 มกราคม 2567
ผู้เผยแพร่ admin