มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 2/2563ประชาสัมพันธ์ถึงผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2563
แจ้งเปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
จากเดิมวันที่ 24 ตุลาคม 2563 เป็นวันที่ 26 ตุลาคม 2563

ตรวจสอบประกาศรายชื่อและห้องสอบได้ที่ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
เว็บไซต์รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

วันที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin