มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษวันที่ 18 กันยายน 2564 เปิดภาคการศึกษาที่ 1/2564 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ การจัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์
นักศึกษาดำเนินการเข้าระบบบริการการศึกษา เพื่อยืนยันการลงทะเบียนรายวิชาในระบบบริการการศึกษา ได้ระหว่างวันที่ 18-26 กันยายน 2564
ระบบบริการการศึกษา คลิกที่นี่

นักศึกษาที่ต้องการลงทะเบียนภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ สามารถกรอกข้อมูลผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย
แบบฟอร์มออนไลน์ คลิกที่นี่

นักศึกษารหัส 64 ตรวจสอบรหัสนักศึกษาตนเอง คลิกที่นี่
นักศึกษาที่ยังมีเรียนรายวิชา ตรวจสอบตารางเรียน คลิกที่นี่ 
ปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 คลิกที่นี่

สำคัญ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่ยังไม่ได้ทำการยืนยันสิทธิ์ส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ให้ติดต่อสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ตามลิงก์ด้านล่าง เพื่อทำบันทึกขอรับสิทธิ์ ภายใน 30 กันยายน 2564
1.
งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
2. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา


นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่านใด ที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์ห้องตนเอง หรือยังไม่ได้รับการแจ้งเกี่ยวกับการเรียนการสอนจากอาจารย์ผู้สอนรายวิชาใด
ให้ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย โดยส่งข้อความมาทางข้อความเพจนี้ หรือโทรสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 064-2138688 โทรสอบถามช่วงเวลา 09.00-16.00 น.

วันที่เผยแพร่ 17 กันยายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin