มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

รายชื่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562รายชื่อนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562  แยกตามหมู่เรียน

>>หมู่ที่ 1<<

>>หมู่ที่ 2<<

>>หมู่ที่ 3<<

>>หมู่ที่ 4<<

>>หมู่ที่ 5<<

>>หมู่ที่ 6<<

 

ตารางเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ปฏิทินการศึกษา

เข้าสู่ระบบบริการการศึกษา

**หมายเหตุ**
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 6 
ให้ใช้รหัสประจำตัวนักศึกษาเป็นรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ  และให้ทำการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ตามที่นักศึกษาต้องการ
หากนักศึกษาไม่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน ให้คลิกปุ่ม ถอยกลับ (ดังภาพ) แล้วท่านจะเข้าสู่หน้าหลัก

วันที่เผยแพร่ 23 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin