มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การยื่นเปิดบัญชีและทำบัตรนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2563รับเอกสารเปิดบัญชี และทำบัตรนักศึกษา

ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2563 ติดต่อรับเอกสารเปิดบัญชีธนาคารกรุงศรีฯ และทำบัตรนักศึกษา

ได้ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8  ตั้งแต่วันที่ 21-26 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น.

 

ยื่นเอกสารขอเปิดบัญชี

ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษายื่นเอกสารขอเปิดบัญชี วันที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-15.00 น.  ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

เอกสารแนบสำหรับเปิดบัญชีและทำบัตรนักศึกษา

1. เอกสารคำขอเปิดบัญชีพร้อมกรอกรายละเอียดครบถ้วน   จำนวน 1 ฉบับ

2. รูปถ่ายชุดสุภาพ ขนาด 3x4 ซม. (เขียนชื่อ-สกุล รหัสนักศึกษาหลังรูป)   จำนวน 1 ใบ

3. สำเนาบัตรประชาชน พร้อมรับรองสำเนา   จำนวน 2 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนา   จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนา  จำนวน 1 ฉบับ

6. เงินสด  จำนวน 170 บาท

วันที่เผยแพร่ 19 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin