มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาปริญญาโท ปีการศึกษา 2562แจ้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2562 ที่มารายงานตัวในวันที่ 1 มิถุนายน 2562

ให้นักศึกษามาสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 10 สิงหาคม 2562 
เวลา 13.30-15.30 น. ณ หอประชุมอนุสรณ์ 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การสอบให้ใช้ดินสอที่มีความเข้มตั้งแต่ 2B ขึ้นไป
ยกเว้นนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศไม่ต้องเข้าทดสอบในรายวิชาดังกล่าว

วันที่เผยแพร่ 13 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin