มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขยายเวลาการยื่นขอทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562นักศึกษาสามารถยื่นเอกสาร ได้ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563

ขั้นตอนการยื่นขอทุน
-ให้นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทุนกรอกรายละเอียด และแนบเอกสารประกอบการขอทุนให้ครบถ้วน
-โทรแจ้งประธานสาขาวิชาให้รับทราบ
-ส่งเอกสารขอทุนได้ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทุนสนับสนุนการวิจัย http://www.grad.nrru.ac.th/…/f…/Research-Scholarship-new.pdf

อ่านรายละเอียดการขอทุนสนับสนุนการวิจัยเพิ่มเติม http://www.grad.nrru.ac.th/show_work.php…

หมายเหตุ : ให้นักศึกษาแนบเอกสารประกอบการขอทุนตามที่กำหนดให้ครบถ้วน

วันที่เผยแพร่ 22 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin