มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์แบบออนไลน์ การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2565 
 
แจ้งเพื่อทราบ
ผู้สมัครเรียนในสาขาวิชาดังต่อไปนี้ บัณฑิตวิทยาลัยยังไม่ประกาศรายชื่อในการสอบคัดเลือกรอบแรก เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่จะเปิดสอบคัดเลือกได้ มติที่ประชุมจึงให้ขยายระยะเวลาการรับสมัครและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในรอบที่ 2 อีกครั้ง
- ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
- ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
- ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน สำหรับผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2565 บัณฑิตวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น.  และดำเนินการสอบข้อเขียนรูปแบบออนไลน์ วันที่ 11 มิถุนายน 2565 (E-Testing)

 
วันที่เผยแพร่ 20 พฤษภาคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin