มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ การคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
👉 ดาวน์โหลดประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ คลิกที่นี่ 
ขอให้ผู้สมัครเรียนเพิ่มเพื่อนไลน์กลุ่มสาขาวิชาที่ตนเองสมัคร ตามที่แจ้งในประกาศรายชื่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการสอบคัดเลือก

👉 ดาวน์โหลดข้อปฏิบัติสำหรับการเตรียมตัวสอบออนไลน์ สำหรับผู้สมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 คลิกที่นี่
แจ้งเพื่อทราบ
ผู้สมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 สาขาวิชาดังต่อไปนี้
ปริญญาโท สาขาวิชาสาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
ปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม
ปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
ปริญญาโท สาขาวิชาการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
จะมีการขยายเวลารับสมัครเรียนเพิ่มเติม เนื่องจากมีผู้สมัครเรียนรอบแรกไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ผู้สมัครเรียนในสาขาวิชาดังกล่าวจึงยังไม่มีรายชื่อในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 29 พฤษภาคม 2564 นี้
ทั้งนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จะมีการขยายเวลาเปิดรับสมัครเรียนเพิ่มเติมและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบอีกครั้งพร้อมกันทั้งรอบแรกและรอบขยายการรับสมัคร

วันที่เผยแพร่ 21 พฤษภาคม 2564
ผู้เผยแพร่ admin