มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

กำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2564 สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ- วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เปิดภาคการศึกษา ที่ 2/2564
- วันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2565 นักศึกษาที่มีเรียนรายวิชา ดำเนินการยืนยันการลงทะเบียนในระบบบริการการศึกษา คลิกที่นี่
- รูปแบบการเรียนการสอน ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามข้อมูลได้จากอาจารย์ผู้สอนประจำรายวิชา
นักศึกษาที่ไม่มีเรียนรายวิชา ในภาคการศึกษาที่ 2/2564 บัณฑิตวิทยาลัยจะสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้นักศึกษาแสดงความจำนงขอลงทะเบียนวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์ และประชาสัมพันธ์ทราบอีกครั้ง
ตรวจสอบตารางเรียนรายวิชา และปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษา ที่ 2/2564 คลิกที่นี่

วันที่เผยแพร่ 08 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้เผยแพร่ admin