มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขั้นตอนการรายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในระบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564ให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเตรียมเอกสาร และสแกนเอกสารเป็นไฟล์ PDF เพื่อแนบในระบบรายงานตัวออนไลน์ ดังนี้
1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
2 สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
3 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
4 ใบรายงานผลการศึกษา (ที่ระบุวันสำเร็จการศึกษา) 1 ฉบับ
5 สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ (หากผู้รายงานตัวยังไม่ได้รับปริญญาบัตรให้ใช้ใบรับรองคุณวุฒิแทน)
6 ผลการสอบภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาเอก) 1 ฉบับ

หมายเหตุ  ให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว ดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดในประกาศรายชื่อฯ เนื่องจากหากไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดระบบจะตัดสิทธิ์การรายงานตัวและถือว่าท่านสละสิทธิ์การรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่เผยแพร่ 07 มิถุนายน 2564
ผู้เผยแพร่ admin