มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ป.โท ป.เอก)

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศผลการสอบคัดเลือก คลิกที่นี่

 

แบบฟอร์มใบรายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ มารายงานตัว ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 กรอกข้อมูลส่วนตัวลงในแบบฟอร์มและปริ้นใบรายงานตัว แนบเอกสารหลักฐานที่กำหนดในประกาศฯ

โดยผู้รายงานตัวสามารถพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มและจัดรูปแบบตามตัวอย่าง หรือเขียนด้วยลายมือได้

 

ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท ภาคพิเศษ หลักสูตร ค.ม.  ศศ.ม.  บธ.ม.  รป.ม.  ไฟล์ word   ไฟล์ PDF

ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท ภาคพิเศษ หลักสูตร วท.ม.  ส.ม.  ไฟล์ word   ไฟล์ PDF

ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.เอก ภาคพิเศษ  ไฟล์ word   ไฟล์ PDF

 

วันที่เผยแพร่ 16 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin