มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การขยายเวลาการรับสมัคร ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566--กำหนดการรับสมัคร--

 

                     Download--ค่าธรรมเนียมการศึกษา--

    
  

--สาขาวิชาที่เปิดรับ--
ระดับปริญญาเอก
     - หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.)  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ระดับปริญญาโท
    - หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  (ค.ม.)  สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
    - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)  สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

 
วันที่เผยแพร่ 29 กันยายน 2566
ผู้เผยแพร่ admin