มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศรายชื่อผู้ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่น 5นักศึกษาที่มีชื่อคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา คือผู้ที่มีเกรดเข้าครบทุกรายวิชาและไม่ติดค้างชำระค่าบำรุงการศึกษา
 
**นักศึกษาที่ติด I หรือยังไม่มีเกรดในรายวิชาใด ให้นักศึกษาติดตามเกรดจากผู้สอน โดยให้เกรดถึงสำนักงานบัณฑิตวิทยาลัยภายใน เวลา 15.00 น. ของวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ หากไม่ทันตามกำหนดนักศึกษาจะได้รับการอนุมัติจบในรอบถัดไป**
 
กรณีที่ไม่มีรายชื่อในประกาศ ให้ติดต่อที่คุณสรพงษ์ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบสถานะการศึกษา
วันที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin