มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 64 ส่งใบรายงานตัวและหลักฐานการรายงานตัวให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา รหัส 64 ส่งใบรายงานตัวพร้อมติดรูปถ่าย และแนบเอกสารหลักฐานการรายงานตัวส่งบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูลนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
กำหนดการส่งใบรายงานตัว และหลักฐานการรายงานตัว สามารถส่งได้ตั้งแต่ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2565

👉 นักศึกษาเข้าระบบเพื่อพิมพ์ใบรายงานตัว ได้ที่เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คลิกที่นี่

👉 การเข้าระบบพิมพ์ใบรายงานตัว
ชื่อผู้ใช้ คือ รหัสประจำตัวผู้สมัคร 9 หลัก
รหัสผ่าน คือ รหัสบัตรประชาชนตนเอง

👉 ตรวจสอบรหัสประจำตัวผู้สมัครตนเอง คลิกที่นี่
👉 ดาวน์โหลดคู่มือการพิมพ์ใบรายงานตัว คลิกที่นี่

👉 นักศึกษาสามารถส่งเอกสารรายงานตัว ได้ 3 ช่องทาง


1) ส่งด้วยตนเอง ได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 9 ชั้น 8 ช่วงเวลา 9.00-15.30 น. สามารถส่งได้ทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามประกาศมหาวิทยาลัยหรือประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (สามารถตรวจสอบวันหยุดได้จาก facebook fanpage Graduate School NRRU และ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย)

2) ส่งไปรษณีย์ มายังที่อยู่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มรภ.นครราชสีมา (ใบรายงานตัว) เลขที่ 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 064-2138688

3) ส่งผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ คลิกที่นี่
กรณีนักศึกษาต้องการส่งผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ให้นักศึกษาสแกนใบรายงานตัวและหลักฐานเอกสารการรายงานตัว เป็นไฟล์ PDF ไฟล์เดียว โดยเรียงลำดับเอกสาร ดังนี้

1. ใบรายงานตัวที่พิมพ์ออกจากระบบ ลงนามและติดรูปถ่ายให้ครบถ้วน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
4. สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ 1 ฉบับ
5. สำเนาใบรายงานผลการศึกษา 1 ฉบับ
6. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)
*รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสาร ข้อ 2-6 ให้ครบถ้วน

 
วันที่เผยแพร่ 22 กุมภาพันธ์ 2565
ผู้เผยแพร่ admin