มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง การปฏิบัติงานที่บ้านของบุคลากร (Work from Home) ฉบับที่ 21
บัณฑิตวิทยาลัยแจ้งช่องทางการให้บริการออนไลน์
สืบเนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การปฏิบัติงานของบุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from Home)
ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 16 มกราคม 2565

บัณฑิตวิทยาลัย ขอแจ้งช่องทางการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการสอบถามข้อมูลต่างๆ สามารถติดต่อเข้ามาได้ทางออนไลน์ ดังนี้
Facebook Fanpage บัณฑิตวิทยาลัย Graduate School NRRU
e-mail บัณฑิตวิทยาลัย : gradnrru@gmail.com
หมายเลขโทรศัพท์ 064-2138688 สามารถโทรสอบถามข้อมูลได้ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ช่วงเวลา 9.00-15.00 น.

การส่งเล่มตรวจรูปแบบภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ สามารถส่งไปรษณีย์ มาที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย ตามที่อยู่ดังนี้
ผู้รับ ชลดา พ้นภัย  สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 9 ชั้น 8 เลขที่ 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทร 064-2138688

การส่งเอกสารหรือยื่นคำร้องต่างๆ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสามารถส่งเอกสารมาทางออนไลน์ได้ โดยกรอกรายละเอียดคำร้องต่างๆให้ครบถ้วน สแกนเอกสารหรือบันทึกเอกสารเป็นไฟล์ PDF ที่ชัดเจน
จากนั้นส่งมาทางข้อความเพจบัณฑิตวิทยาลัย Graduate School NRRU หรือส่งมาทาง e-mail บัณฑิตวิทยาลัย gradnrru@gmail.com
แบบฟอร์มต่างๆ สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เมนูแบบฟอร์ม 

สอบถามเกี่ยวกับการส่งงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารราชพฤกษ์
e-mail : ratchaphruekjournal@gmail.com
เว็บไซต์วารสารราชพฤกษ์ 

การขอรหัสเข้าระบบอักขราวิสุทธิ์
ให้นักศึกษาแจ้งชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา
ส่งมายังข้อความเพจบัณฑิตวิทยาลัย Graduate School NRRU
วันที่เผยแพร่ 07 มกราคม 2565
ผู้เผยแพร่ admin