มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

แบบฟอร์มใบรายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2562 

ให้ผู้ที่มีรายชื่อรายงานตัว ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 

กรอกข้อมูลส่วนตัวลงในแบบฟอร์มและปริ้นใบรายงานตัวแนบกับเอกสารหลักฐานที่กำหนดในประกาศฯ

โดยผู้รายงานตัวสามารถพิมพ์ข้อมูลลงในแบบฟอร์มและจัดรูปแบบตามตัวอย่าง หรือเขียนด้วยลายมือได้

 

ดาวน์โหลดประกาศผลการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1)

ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท ภาคปกติ  ไฟล์ word   ไฟล์ PDF

ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท ภาคพิเศษ หลักสูตร ค.ม. (เฉพาะสาขาวิชาการบริการการศึกษาเท่านั้น)  ไฟล์ word   ไฟล์ PDF

ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท ภาคพิเศษ หลักสูตร ค.ม.  ศศ.ม.  บธ.ม.  รป.ม.  ไฟล์ word   ไฟล์ PDF

ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.โท ภาคพิเศษ หลักสูตร วท.ม.  ส.ม.  ไฟล์ word   ไฟล์ PDF

ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.เอก ภาคปกติ  ไฟล์ word   ไฟล์ PDF

ใบรายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ป.เอก ภาคพิเศษ  ไฟล์ word   ไฟล์ PDF

Registration Form for Graduate Student  word  PDF

ดาวน์โหลดตัวอย่างการกรอกข้อมูลรายงานตัวนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

 

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลรายงานตัว

วันที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin