มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

การดำเนินการตามปฏิทินการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ 

การเข้าระบบเพื่อพิมพ์ใบลงทะเบียนหากนักศึกษามีปัญหาเกี่ยวกับการเข้าระบบให้สอบถามมาทางข้อความเพจของบัณฑิตวิทยาลัย แจ้งชื่อ-นามสกุล และรหัสนักศึกษา

-นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบชำระเงินการลงทะเบียน งวดที่ 1 (เทอม 2/2562) ไปชำระเงินได้และไม่มีค่าปรับ
(ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาในภาวะฉุกเฉินกรณีโรคปอดอักเสบรุนแรงจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ http://www.grad.nrru.ac.th/show_news.php…)
-ส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนภาคนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ ออนไลน์ http://www.grad.nrru.ac.th/show_subdata.php…

การยื่นขอทุนสนับสนุนการวิจัย
-ให้นักศึกษาดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทุนกรอกรายละเอียด และแนบเอกสารประกอบการขอทุนให้ครบถ้วน
-โทรแจ้งประธานสาขาวิชาให้รับทราบ
-หากนักศึกษาต้องการยื่นเอกสารขอทุนช่วงระหว่างวันที่ 18-30 เมษายน 2563 นักศึกษาสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย เฉพาะวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 09.00-11.00 น. เท่านั้น
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มขอทุน http://www.grad.nrru.ac.th/show_work.php…

เนื่องด้วยการขยายระยะเวลาปิดสถานที่ชั่วคราวและการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ออกไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น
หากอาจารย์ นักศึกษา ต้องการติดต่อบัณฑิตวิทยาลัยสามารถติดต่อได้ที่ข้อความเพจของบัณฑิตวิทยาลัย https://www.facebook.com/gradschoolnrru หรือ
e-mail : gradnrru@gmail.com

วันที่เผยแพร่ 24 พฤศจิกายน 2563
ผู้เผยแพร่ admin